HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED
-Art. 1. Dit schoolreglement is van toepassing in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst (Theater) & Dans Maasmechelen – Kunstacademie Maasmechelen - en geldt voor alle leerlingen en tevens voor de ouders van de minderjarige leerlingen.

HOOFDSTUK 2: DEFINITIES
-Art. 2. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
Inrichtende Macht: Schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst & Dans, nl. de gemeenteraad van Maasmechelen.
Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.
Directeur: de Directeur van de Academie of zijn afgevaardigde, aangesteld door de Inrichtende Macht. Leerkracht: de persoon die verantwoordelijk is voor de klas tijdens de lesuren en lesonderbrekingen.
Toezichter: Tijdens lesonderbrekingen kan eventueel ook secretariaatspersoneel of de conciërge mee instaan voor toezicht.
Leerling: de persoon die ingeschreven is aan de academie.
Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.

HOOFDSTUK 3: INSCHRIJVINGEN & SCHOOLREGLEMENT
-Art. 3. Het inschrijven van leerlingen gebeurt volgens door de hogere overheid bepaalde reglementaire toelatingsvoorwaarden of toelatingsperiode en de bijkomende voorwaarden van de Inrichtende Macht.
-Art. 4. Bijkomende voorwaarde: Het inschrijvingsgeld dient uiterlijk op 15 september van het lopende schooljaar betaald op het secretariaat van de Academie voor Muziek Woord & Dans, tenzij de directeur een uitzondering toestaat.
-Art. 5. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald.
-Art. 6. Elke leerling ontvangt bij inschrijving dit schoolreglement, de vakantiekalender en de (voorlopige) data van de openbare examens.
 • Hierbij tekent de ouder (voor leerlingen onder 18 jaar) of volwassen leerling voor kennisname van en voor ontvangst van het schoolreglement op het inschrijvingsformulier van het nieuwe schooljaar.
 • Het schoolreglement ligt ook steeds ter inzage op het secretariaat.

HOOFDSTUK 4: SCHOOLAGENDA
-Art. 7. De jongeren zijn verplicht de voorgeschreven schoolagenda te gebruiken, te verkrijgen bij de inschrijving.
 • Volwassenen (vanaf 18 jaar) hebben de vrije keuze tot gebruik.
 • Wekelijks worden op de dag zelf alle vakken met graad en opgaven voor de volgende les door leerkracht of leerling ingevuld.

HOOFDSTUK 5: LESSENROOSTER
-Art. 8. Het lessenrooster voor de collectieve vakken wordt vastgelegd in de maand mei.
 • Voor de groepsgerichte individuele vakken zal de leerkracht rekening houden met de opdracht/ vraag van de directeur en (indien mogelijk) met de wensen van de leerlingen en ouders.

HOOFDSTUK 6: AFWEZIGHEID
-Art. 9. Elke afwezigheid moet gestaafd worden met een doktersattest of een schriftelijk/ mondeling bericht van de ouder, voogd of volwassen leerling (+ 18 jaar) aan de betreffende leerkrachten of het secretariaat. Hiervoor worden officiële kaarten gebruikt.
-Art. 10. Elk bericht van afwezigheid wordt zo vlug mogelijk aan de betrokken leerkracht overgemaakt.
-Art. 11. Leerlingen die meer dan 1/3 onwettig afwezig zijn in de loop van het schooljaar, zijn onregelmatige leerlingen. Zij worden niet toegelaten tot de overgang of eindproeven en zijn derhalve niet geslaagd. De leerkracht is verplicht de directeur van de afwezigheid op de hoogte te brengen.

HOOFDSTUK 7: ORDE EN DISCIPLINE
-Art. 12. Leerlingen dienen zich tijdens de lessen te schikken naar de wensen van de leerkrachten en/of de directeur.
-Art. 13. Een tuchtmaatregel kan genomen worden indien het gedrag van de leerling;
 • Het ordentelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt
 • De uitvoering van het Artistiek Pedagogisch Project van de school in het gedrang komt
 • De veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt
 • Zich schuldig maakt aan wettelijk strafbare feiten
 • De naam van de Academie of de waardigheid van het personeel aantasten
 • De lessen stoort. Ook in de gangen moet rust en stilte heersen.
 • Moedwillige schade toebrengt aan lokalen, meubilair, instrumenten of ander materiaal, wordt op kosten van de verantwoordelijke hersteld of vervangen. De directeur kan beslissen om eventueel klacht neer te leggen bij de politie en stelt de bevoegde schepen hier schriftelijk (brief of mail) van op de hoogte ter attentie van de Inrichtende Macht.
-Art. 14. Het gebruik van een GSM voor het opnemen van geluiden of beelden tijdens de lessen, in de kleedruimten of bij voorbereidingen van voorstellingen/ concerten is niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.
-Art. 15. De leerlingen dienen zich tuchtvol te gedragen. De volgende sancties kunnen op hen worden toegepast:
 1. een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van een leerkracht
 2. een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van een leerkracht.
 3. een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de directeur.
-Art. 16. Behalve de vermaning (mondeling) dient elke sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling door de directeur schriftelijk aan zijn ouders of aan de meerderjarige leerling (+18) meegedeeld te worden met vermelding van de reden.

HOOFDSTUK 8: TOEZICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID OUDERS
-Art. 17. Ouders die hun kinderen na de les niet tijdig afhalen (maximaal 5 minuten), dragen ook zelf de verantwoordelijkheid.
-Art. 18. De leerlingen kunnen desgewenst, en naargelang de beschikbaarheid van lokalen, studeren op een instrument. Het lokaalregister dient daarvoor op het secretariaat ingevuld.
-Art. 19. De leerlingen kunnen de lessen niet zonder toestemming van de leerkracht verlaten. De directie is niet verantwoordelijk voor leerlingen die toch op eigen initiatief de academie verlaten gedurende hun lessen of lesonderbrekingen.
-Art. 20. Leerlingen die de Academie vroegtijdig en dus voor eindiging van de lestijd willen verlaten dienen daarvoor een schrijven, met de vraag van de ouders (met datum en handtekening), te overhandigen aan de betreffende leerkracht.
-Art. 21. Bij extra-muros activiteiten zijn de ouders, indien niet georganiseerd en meegedeeld door de school, steeds verantwoordelijk voor het vervoer. De leerkracht(en) of het administratief personeel is dan alleen verantwoordelijk tijdens de activiteit.

HOOFDSTUK 9: KLEDINGVOORSCHRIFT STUDIERICHTING DANS
-Art. 22. Voor de goede werking van de studierichting Dans zijn kledingvoorschriften onontbeerlijk:
 • Voor de kinderen (5 jaar) is er geen kledingvoorschrift. We vragen wel om goede balletschoentjes te voorzien.
 • De leerlingen L1 en L2 (6 & 7 jarigen) dragen een roze balletpak met roze maillot, rokje en balletschoenen.
 • De leerlingen L3 en L4 (8 & 9 jarigen) dragen een blauw balletpakje, roze balletmaillot, rokje en schoentjes.
 • De leerlingen L5 en L6 (10 & 11 jarigen) dragen een paars balletpakje, roze maillot, rokje en schoentjes.
 • Vanaf de middelbare graad (tot en met het laatste jaar van de hogere graad) draagt men een zwart balletpakje, maillot mag zwart of roze zijn en balletschoenen.
 • De jongens dragen een wit balletpak in hemdmodel of met korte mouw,zwarte legging, witte of zwarte balletschoenen.
*Voor de Moderne dansgroepen wordt de kledij gekozen in overleg met de leerkracht.

HOOFDSTUK 10: FOTOKOPIEEN
-Art. 23. Het kopiëren van beschermde werken is bij wet verboden. Het ongebreideld kopiëren van (door een uitgeverij uitgegeven) partituren en teksten is dus een inbreuk op de rechten van zowel de componist/auteur van het werk als van zijn uitgever. De Academie onderkent de problematiek van de illegale kopieën engageert zich om de illegale reproductie van beschermde werken tegen te gaan en om leerkrachten, leerlingen en ouders te sensibiliseren voor de onwettigheid van het kopiëren en voor de vele negatieve gevolgen.
-Art. 24. Elk gebruik van kopies van partituren dat niet door het reproductierecht van de academie gedekt is, valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de copies. Tenminste één origineel exemplaar is in de school aanwezig of is in het bezit van de leerkrachten.
-Art. 25. Bij het kopiëren van volledige boeken, audiovisuele werken en elektronische bestanden is de uitdrukkelijke toelating van de auteur en/of muziekuitgever of zaakvoerder beheersvennootschap vereist. Hiertoe moet het personeelslid een toelating vragen via de directeur.
-Art. 26. Er bestaat reprografierecht : fragmenten uit partituren, studieboeken, verzamelbundels, bloemlezingen en teksten mogen gekopieerd worden.
*De Gemeente Maasmechelen heeft immers een overeenkomst met Reprobel en SEMU.
-Art. 27. De leerlingen betalen hun eigen kopieën.
-Art. 28. Het is in principe verboden met kopieën van volledige partituren te werken. Volgens de Richtlijn van Europa inzake auteursrecht moet reproductierecht betaald worden.
-Art. 29. Elk gebruik van partituren dat niet door het reproductierecht van de academie gedekt is, valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kopieën.De academie streeft ernaar een aantal originele partituren, studieboeken, verzamelbundels per graad te laten aankopen door de leerlingen.

HOOFDSTUK 11: LENEN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN
-Art. 30. Leerlingen of verenigingen die een instrument van de academie huren, ondertekenen het ‘uitleenreglement en bewijs van betaling’ - huurcontract en betalen per schooljaar een huur- en (bij een eerste uitlening) borgprijs.
-Art. 31. Het huurcontract kan na een schooljaar verlengd worden indien voldoende instrumenten aanwezig zijn.
-Art. 32. Kosten voor herstelling kunnen ten laste vallen van de huurder.
-Art. 33. Voor verlies of diefstal is de huurder altijd verantwoordelijk. (Zie huurcontract)
-Art. 34. Verenigingen die een instrument willen lenen kunnen dat alleen na goedkeuring van de directeur.

HOOFDSTUK 12: VERZEKERING
-Art. 35. De leerlingen worden door de inrichtende macht gratis verzekerd via een ongevallenverzekering.
 • Deze verzekering vergoedt eigen lichamelijk letsel, maar geen stoffelijke schade. De polis eist echter dat de leerlingen de kortste weg van en naar school nemen. Iederongeval moet binnen de 48 uren gemeld worden bij het secretariaat of de directeur van de Academie.

HOOFDSTUK 13: ALGEMEEN ROOKVERBOD EN VERBOD OP DRUGS & WAPENS
-Art. 36. Binnen de volledige instelling (en wijkafdelingen), met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open ruimten, is het verboden om :
 • te roken.
 • drugs of overige verslavende middelen te gebruiken.
 • wapens, van welke soort dan ook, bij te hebben.

HOOFDSTUK 14: VERTROUWENSPERSOON
-Art. 37. Het schoolbestuur heeft de directeur aangesteld als vertrouwenspersoon binnen de school. Hij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan over problemen tussen leerlingen en leerkrachten, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
-Art. 38. Indien nodig kan men ook beroep doen op een externe preventieadviseur voor psychosociale aspecten, aangesteld door het Gemeentebestuur. (IDEWE, Hasselt)

HOOFDSTUK 15: PRIVACY
-Art. 39. Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.
-Art. 40. De ouders (voor minderjarige leerlingen) en leerlingen wordt bij inschrijving gevraagd hun toestemming aan de Academie te verlenen voor de publicatie van geluid- en beeldmateriaal (Vb. van groepsfoto’s, individuele foto’s, Dvd’s, Cd’s...) van schoolactiviteiten op de website, in het schoolkrantje, een weblog, bij publicaties van de Academie, ... dit via handtekening nota inschrijvingsformulier. Het afstaan van rechten bij gemaakte opnames op welke wijze dan ook. De betrokken leerlingen of ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. Zij dienen dit kenbaar te maken bij de inschrijving.

HOOFDSTUK 16: EVACUATIE
-Art. 41. In geval van brand/ brandalarm moet men het gebouw onmiddellijk verlaten via de korst mogelijke weg.
-Art. 42. De leerlingen zijn verplicht de instructies van de directeur, leerkrachten of secretariaatsmedewerkers te volgen en zich te verzamelen op de daar toe voorziene plaatsen (aangeduid door verzamelborden).
-Art. 43. Men mag het gebouw pas terug betreden na toestemming van de brandweer of de directeur.

HOOFDSTUK 17: PREVENTIE GEHOORBESCHADIGING
-Art. 44. Leerlingen/ leerkrachten van de slagwerkklassen en ensembles Jazz & Pop (met uitzondering van de koren) zijn verplicht om oorbeschermers te dragen tijdens de lessen.
-Art. 45. Het is de taak van de leerkracht en ouders om het gebruik van oorbeschermers te controleren en te bestendigen.
-Art. 46. Ook voor andere vakken (o.a. instrument Jazz & Pop, orkesten, ensembles, koperblazers, ...) wordt sterk aangeraden dit na te leven.
-Art. 47. De Academie kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden bij gehoorbeschadiging.

HOOFDSTUK 18: LESVERPLAATSINGEN
-Art. 48. Alleen de directeur kan eventueel een lesverplaatsing toestaan aan het onderwijzend personeel voor het leveren van artistieke prestaties of het volgen van navorming.
-Art. 49. Elke leerkracht kan per schooljaar over 6 lesverplaatsingen beschikken indien er een geldige reden is.
-Art. 50. In de maand september worden geen lesverplaatsingen toegestaan.
-Art. 51. De leerkrachten dienen, na overleg met de leerlingen, zelf hun leerlingen in te lichten over een lesverplaatsing en de les dient zodanig verplaatst dat alle leerlingen ook effectief aanwezig kunnen zijn.
-Art. 52. De lesverplaatsing wordt aan de ouders meegedeeld via de schoolagenda en zij dienen tevens hun handtekening te plaatsen voor kennisname.
-Art. 53. De aanvraag, minimaal 14 dagen voor datum, dient gericht tot de directeur op het daartoe voorziene document, indien nodig samen met de nodige bewijzen.

HOOFDSTUK 19: ONVOORZIEN UITVALLEN VAN LESSEN
-Art. 54. Indien de les niet doorgaat vanwege overmacht of een andere reden, worden volgende maatregelen genomen:
 • De ouders of leerlingen worden verwittigd indien mogelijk.
 • De afwezigheid wordt ad valvas gemeld.
 • Indien nodig wordt opvang voorzien.

HOOFDSTUK 20: EVALUATIE EN RAPPORT
-Art. 55. De leerlingen worden door hun leerkrachten en minstens één collega en/ of de directeur (of zijn afgevaardigde) per semester geëvalueerd.
-Art. 56. Zij ontvangen via het halfjaarlijks rapport het resultaat van hun vorderingen. De halfjaarlijkse proeven (krokusvakantie en op het einde van het schooljaar) zijn voor alle leerlingen verplicht.
-Art. 57. Leerlingen die vanwege een geldige reden de halfjaarlijkse proef niet konden afleggen wordt gevraagd dit binnen de vooropgestelde termijn (uiterste datum invullen rapporten) alsnog te doen.

HOOFDSTUK 21: OVERGANGS- EN EINDPROEVEN
-Art. 58. Alle leerlingen zijn verplicht om op het einde van het schooljaar deel te nemen aan de overgangs- of eindproeven.
-Art. 59. Voor afwezigheid tijdens de proeven is een medisch attest vereist of een schrijven via een officieel document.
-Art. 60. Het slagen wordt beloond met een attest, een eindattest (L3 volw., L4) of een getuigschrift (M3,H3).
-Art. 61. Men moet voor alle vakken een minimum van 60% behalen, ook voor de overgangsgraden. De leerlingen van H1 en H2 (instrument - optie instrument, hoofdvakken Woord & Dans) leggen het overgangsexamen ook af middels een openbare proef.
-Art. 62. Volwassenen kunnen op vraag hun proef afleggen achter gesloten deuren.

HOOFDSTUK 22: PROCEDURE KLACHTEN IN VERBAND MET EXAMENS
-Art. 63. Algemeen:
 • Leerlingen of voor minderjarige leerlingen de ouders, kunnen voor klachten in verband met de organisatie, het verloop van een examen en/ of de deliberatie terecht bij de vertrouwenspersoon betreffende examens. Het behaalde aantal punten, los van andere feiten of de procedure, kan niet ter discussie gesteld worden.
 • Dhr. Jo Stijnen, (Onderwijskundig) Pedagogisch Coördinator is aangesteld als vertrouwenspersoon voor het ontvangen van klachten, dit voor alle studierichtingen, met uitzondering van de leerlingen die hem zijn toegewezen.
 • Leerlingen die bij dhr. Stijnen les volgen kunnen met vermelde klachten terecht bij de Directeur.
-Art. 64. Data:
 • Leerlingen of voor minderjarige leerlingen de ouders dienen voor de proeven van zowel het eerste en tweede semester uiterlijk vijf werkdagen na de afgelegde proef, schriftelijk en duidelijk omschreven via een gesloten brief, hun klacht over te maken aan dhr. Stijnen of indien nodig de Directeur. Daarna worden klachten niet meer aanvaard.
 • Leerlingen die aan de uitgestelde proeven of de herexamens deelgenomen hebben dienen dit uiterlijk voor 5 september van het nieuwe schooljaar schriftelijk en duidelijk omschreven via een gesloten omslag te doen.
-Art. 65. Werkwijze:
 • De Pedagogisch Coördinator (of indien nodig de Directeur) treedt op als bemiddelaar tussen de leerling/ ouders en de directie en/of de examencommissie. Hij onderzoekt alle schriftelijke klachten in verband met het verloop van de examens en de deliberaties.
 • De Coördinator mag zowel leerlingen of ouders, juryleden, leerkrachten en/ of de Directeur vanuit deze functie aanspreken over het verloop van een examen. Iedereen dient zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek van de Pedagogisch Coördinator (of de Directeur) die door geheimhouding van het onderzoek gebonden is.
 • Na het afsluiten van zijn onderzoek zal de Coördinator schriftelijk verslag uitbrengen bij de Directeur.
 • Indien er geen overeenkomst bereikt wordt zal de Directeur, na definitief verslag van de Coördinator en indien nodig, verdere stappen ondernemen via het schoolbestuur.
-Art. 66. Adres voor het sturen van klachten:

Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans
Dhr. Jo Stijnen – persoonlijk
Zetellaan 50
3630 Maasmechelen